Điện phân 400ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và NaCl 1M một thời gian

Điện phân 400ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và NaCl 1M một thời gian

 

Điện phân 400ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và NaCl 1M một thời gian đến khi ở catôt thu được 4,48 lít khí thì dùng điện phân. Thể tích khí thu được ở anôt là (các khi cùng đo ở đktc):

A. 11,2 lít. B. 8,96 lít. C. 6,72 lít. D. 5,6 lít.

Điện phân 400ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và NaCl 1M một thời gian

 

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa