Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, dòng điện có I = 1,34 trong 15 phút

Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, dòng điện có I = 1,34 trong 15 phút

 

Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, dòng điện có I = 1,34 trong 15 phút. Sau khi điện phân khối lượng hai điện cực thay đổi như thế nào?

A. Catot tăng 0,4 gam và anot giảm 0,4 gam B. Catot tăng 3,2 gam và anot giảm 0,4 gam

C. Catot tăng 3,2 gam và anot giảm 3,2 gam D. Catot tăng 0,4 gam và anot giảm 3,2 gam

Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, dòng điện có I = 1,34 trong 15 phút

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa