Đun nóng 28,52 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở cần dùng

Đun nóng 28,52 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở cần dùng

 

Đun nóng 28,52 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở cần dùng 340 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit đều no có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng hoàn toàn Y với H2SO4 đặc ở , thu được hỗn hợp T gồm hai anken. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,32 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có trong hỗn hợp X là

A. 21,5%. B. 28,3%. C. 14,6%. D. 18,5%.

 

Lời giải

Đun nóng 28,52 gam hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở cần dùng

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác