Este X tạo bởi một -aminoaxit có công thức phan tử C5H11O2N, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở

Este X tạo bởi một -aminoaxit có công thức phan tử C5H11O2N, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở

 

Este X tạo bởi một -aminoaxit có công thức phan tử C5H11O2N, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở, tổng số liên kết peptit của hai phân tử Y và Z là 7. Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 2 muối (của glyxin và alanin) và 13,8 gam ancol. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối trên cần dùng vừa đủ 2,22 mol O2, sau phản ứng thu được Na2CO3, CO2, H2O và 7,84 lít khí N2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của peptit có phân tử khối lớn trong hỗn hợp E là:

A. 50,39% B. 7,23% C. 8,35% D. 46,05%

 

Lời giải

Este X tạo bởi một -aminoaxit có công thức phan tử C5H11O2N, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác