Hòa tan 42,6 g hỗn hợp một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dd HCl dư thu được dd X

Hòa tan 42,6 g hỗn hợp một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dd HCl dư thu được dd X

 

Hòa tan 42,6 g hỗn hợp một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dd HCl dư thu được dd X. Cô cạn dd X lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hoàn toàn thì thu được 13,44 lit (đktc) ở anot và a gam hỗn hợp kim loại ở catot. Giá trị của a là:

A. 33,0 B. 18,9 C. 11,7 D. 7,12

Hòa tan 42,6 g hỗn hợp một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dd HCl dư thu được dd X

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa