Hỗn hợp M gồm ancol X và axit Y (đều đơn chức, mạch hở, no) và este Z tạo từ X và Y

Hỗn hợp M gồm ancol X và axit Y (đều đơn chức, mạch hở, no) và este Z tạo từ X và Y

 

Hỗn hợp M gồm ancol X và axit Y (đều đơn chức, mạch hở, no) và este Z tạo từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m(g) M cần dùng vừa đủ 0,5 mol O2, sinh ra 0,36 mol CO2. Cho m gam M trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng cô cạn dung dịch thu được 5,36 gam chất rắn khan. Công thức của Y là?

A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2

 

Lời giải

Hỗn hợp M gồm ancol X và axit Y (đều đơn chức, mạch hở, no) và este Z tạo từ X và Y

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác