Mẫu báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thi giáo viên giỏi

Mẫu báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thi giáo viên giỏi

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT …………

BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ….

Họ và tên:

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Nam Định, ngày tháng năm 2020

MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Thực trạng công tác dạy và học…..

a) Ưu điểm

b) Hạn chế và nguyên nhân hạn chế

2. Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy…

a) Biện pháp 1

b) Biện pháp 2

….

3. Thực nghiệm sư phạm

a) Mô tả cách thức thực hiện

b) Kết quả đạt được

c) Điều chỉnh, bổ sung sau thực nghiệm

…..

4. Kết luận

5. Kiến nghị, đề xuất

a) Đối với tổ/nhóm chuyên môn

b) Đối với Lãnh đạo nhà trường

c) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

PHẦN III: MINH CHỨNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP

(Liệt kê và đính kèm các văn bản, báo cáo, số liệu…về sự tiến bộ của học sinh).

…………………

PHẦN IV: CAM KẾT

(Giáo viên cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền; các biện pháp đã triển khai thực hiện và minh chứng về sự tiến bộ của học sinh là trung thực).

……………………………

……., ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, nhận xét của tổ/ nhóm chuyên môn

…………………………

TỔ/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, nhận xét của đơn vị

……………………

HIỆU TRƯỞNG

(ký và đóng dấu)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file mẫu

Mau_bao_cao_bien_phap_nang_cao_chat_luong

PHIEU_DANH_GIA_BIEN_PHAP_NCCL

 

Các thầy cô có thể xem thêm giáo án thi GVG đã đạt giải cấp tỉnh năm học 2020-2021

Giáo án bài 16 luyện tập liên kết hoá học thi GVG

Hoặc có thể xem thêm các tài liệu khác của website