Giáo án bài 16 luyện tập liên kết hoá học thi GVG

Giáo án bài 16 luyện tập liên kết hoá học thi GVG

 

BÀI 16: LUYỆN TẬP

LIÊN KẾT HÓA HỌC – HÓA TRỊ – SỐ OXI HÓA

Các kiến thức liên quan trực tiếp đến bài học:

– Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị

– Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion, trong hợp chất cộng hóa trị

– Quy tắc xác định số oxi hóa

 

I/ Mục tiêu bài học

  1. Nội dung kiến thức

(1) Định nghĩa, bản chất của liên kết, hiệu độ âm điện, đặc tính của liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực.

(2) Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị, quy ước cách viết điện hóa trị, cộng hóa trị

(3) Các quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố.

(4) Xác định kiểu liên kết trong phân tử dự vào giá trị hiệu độ âm điện.

(5) Xác định được điện hoá trị, cộng hóa trị, số oxi hoá của nguyên tố trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.

(6) Viết được phương trình biểu diễn sự hình thành ion từ các nguyên tử tương ứng.

 

  1. Năng lực

2.1 Năng lực chung

 

Tự chủ – tự học (7) Hoàn thành các phiếu học tập cá nhân màu trắng tại vòng chuyên gia và phiếu học tập nhóm dựa trên cơ sở kiến thức cũ hoặc tra cứu từ tài liệu
Giao tiếp – hợp tác (8) Trao đổi thảo luận hoàn thành 2 phiếu học tập cá nhân màu xanh và phiếu học tập A1 của cả nhóm
Giải quyết vấn đề sáng tạo (9) Vận dụng các nội lý thuyết đã được ôn lại trong phiếu học tập cá nhân hoàn thành được các bài tập trong phiếu học tập nhóm

 

2.2 Năng lực đặc thù

Năng lực nhận thức hoá học Khái niệm liên kết hoá học, liên kết ion, liên kết cộng hoá trị, hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất cộng hoá trị, số oxi hoá.
Năng lực vận dụng kiến thức đã học Xác định loại liên kết, xác định điện hoá trị cộng hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất cộng hoá trị, xác đinh số oxi hoá của nguyên tố, biểu diễn sự hình thành ion.

 

  1. Phẩm chất
Chăm chỉ Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của các phiếu học tập cá nhân và phiếu học tập nhóm
Trung thực Từ các nội dung phiếu học tập nhóm của từng thành viên tổng hợp ra kết quả của cả nhóm trình bày trong phiếu học tập khổ A1 (không tham khảo ý kiến của các nhóm khác)

Không nhắc bài bạn khác khi trả lời các câu hỏi trong phần khởi động và củng cố, trả lời các câu hỏi dựa trên quan điểm cá nhân (không nghe ý kiến từ các bạn khác)

Trách nhiệm Tích cực hoàn thành các phiếu học tập các nhân, đóng góp các ý kiến cho nhóm để hoàn thành phiếu học tập nhóm
  1. 4. Trọng tâm

       – So sánh các loại liên kết hoá học

– Hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion, hợp chất cộng hoá trị

– Số oxi hoá của nguyên tố.

– Phương trình biểu diễn sự hình thành ion từ các nguyên tử tương ứng.

 

II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học

  1. Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, đàm thoại gợi mở, thuyết trình.
  2. Các kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, mảnh ghép, trò chơi.

III/ Thiết bị dạy học và học liệu

  1. Giáo viên (GV)

Làm các slide trình chiếu, kế hoạch dạy học.

Phiếu học tập:

+ 3 phiếu học tập các nhân: In mỗi loại 5 bản khổ A1, 20 bản giấy A4 trắng, 40 bản giấy A4 màu xanh

+ 1 phiếu học tập nhóm: In 5 bản khổ A1, 60 bản giấy A4 trắng

Nhóm 1: Phiếu học tập cá nhân 1 màu trắng, phiếu học tập cá nhân 2, 3 màu xanh; ghim theo thứ tự 1,2,3

Nhóm 2: Phiếu học tập cá nhân 2 màu trắng, phiếu học tập cá nhân 1, 3 màu xanh; ghim theo thứ tự 2,1,3

Nhóm 3: Phiếu học tập cá nhân 3 màu trắng, phiếu học tập cá nhân 1, 2 màu xanh; ghim theo thứ tự 3,1,2

Phiếu QR code.

  1. Học sinh (HS)

Ôn tập các bài: Bài 12: Liên kết ion-tinh thể ion, Bài 13: Liên kết cộng hoá trị, Bài 15: Hoá trị và số oxi hoá

Đồ dùng học tập.

 

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 1

Nội dung 1: So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Cụ thể: Điền vào chỗ trống

Loại

liên kết

LK ION LK CỘNG HÓA TRỊ
Không cực Có cực
Định nghĩa Là liên kết được hình thành bởi …………………………

giữa các ion mang điện tích ………………………..

Là liên kết được tạo nên giữa ……………………………………

bằng ………………………………

cặp electron chung

Bản chất của

liên kết

Electron chuyển từ …………..

sang …..………

Đôi electron chung

………….………………..

phía nguyên tử nào

Đôi electron chung …………………..…..

phía nguyên tử nào có ………………….……

Hiệu độ âm điện  

……………

 

………….……….….…

 

………………….……

Đặc tính ………..… ……………..………………………….……………

 

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 2

Nội dung 2: Cách xác định hóa trị của nguyên tố trong hợp chất

Cụ thể: Điền vào chỗ trống

Trong hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng ………………………………………………………

và được gọi là …………………….…………….. của nguyên tố đó.

        Quy ước: Khi viết điện hóa trị của nguyên tố ghi giá trị điện tích trước, dấu của điện tích sau

Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng ……..………… .………….……………………………. của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là ……………………………………….… của nguyên tố đó.

        Cộng hóa trị được viết bằng số (không có dấu)

 

Mời các thầy cô download giáo án đầy đủ tại đây:

Giáo án – Final

Presentation1

Báo cáo tiết dạy + biện pháp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 1 – Đáp án

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 1

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 2 – Đáp án

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 2

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 3 – Đáp án

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN SỐ 3

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

Cách in các phiếu học tập cho 1 lớp

 

Các thầy cô có thể xem

Mẫu báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng thi giáo viên giỏi

 

Hoặc các tài liệu môn hóa khác của website

Leave a Comment