Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2,78 gam hỗn hợp

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2,78 gam hỗn hợp

 

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2,78 gam hỗn hợp muối Natri của Gly, Ala. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng peptit trên cần vừa đủ 0,135 mol O2 thu được 0,69 mol H2O và t gam CO2. Giá trị của 3t-m là:

A. 0,56 B. 0,45 C. 0,42 D. 0,48

 

Lời giải

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2,78 gam hỗn hợp

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học