Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dich NaỌH vừa đủ thu được 85,79 gam

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dich NaỌH vừa đủ thu được 85,79 gam

 

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dich NaỌH vừa đủ thu được 85,79 gam hỗn hợp muối natri của Gly, Ala, Val. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng peptit trên cần vừa đủ 72,744 lít O2 (đktc) thu được 41,67(g) H2O. Giá trị gần nhất của m là:

A. 50,8 B. 59,3 C. 54,6 D. 55,8

 

Lời giải

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các peptit trong dung dich NaỌH vừa đủ thu được 85,79 gam

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học