Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch KOH thu được

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch KOH thu được

 

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch KOH thu được 19,47 gam hỗn hợp các muối kali của Gly, Ala, Val. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E ở trên cần dùng 13,608 lít khí O2 (đktc) thu được 8,19 gam H2O. Giá trị m gần nhất:

A. 12 B. 19 C. 16 D. 11

 

Lời giải

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch KOH thu được

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học