Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi)

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,05 mol FeCl3

 

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,05 mol FeCl3,0,1 mol CuCl2 và 0,2 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 8,525 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 4,32 gam bột Mg vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khí sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là:

A. 4,26 B. 5,32 C. 4,88 D. 5,28

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,05 mol FeCl3

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa