X là peptit mạch hở cấu tạo từ Lysin và 1 α-aminoaxit Y no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH

X là peptit mạch hở cấu tạo từ Lysin và 1 α-aminoaxit Y no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH

 

X là peptit mạch hở cấu tạo từ Lysin và 1 α-aminoaxit Y no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X cần 31,92 lít O2 ở (đktc), thu được 47,52 gam CO2. Mặt khác 0,06 mol X trên tác dụng vừa đủ với 0,42 mol HCl. Khối lượng tương ứng 0,05 mol X là.

A. 27,6 B. 25,7 C. 26,7 D. 27,5

 

Lời giải

X là peptit mạch hở cấu tạo từ Lysin và 1 α-aminoaxit Y no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học