X, Y là hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là anđehit; T là axit cacbonxylic; X, Y, Z, T đều mạch hở và T, Z đều đơn chức

X, Y là hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là anđehit; T là axit cacbonxylic; X, Y, Z, T đều mạch hở và T, Z đều đơn chức

 

X, Y là hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là anđehit; T là axit cacbonxylic; X, Y, Z, T đều mạch hở và T, Z đều đơn chức. Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T cần đúng 0,95 mol H2, thu được 24,58 g hỗn hợp B. Đốt cháy hết B cần đúng 1,78 mol O2. Mặt khác, cho B tác dụng hết với Na (dư), sau phản ứng thu được 3,92 lít khí H2 (đktc) và 23,1 g muối. Nếu cho A tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì được m gam kết tủa. Biết số mol T bằng 1/6 số mol hỗn hợp (A). Giá trị của m là:

A. 156,84 B. 108,00 C. 176,24 D. 174,54

 

 

Lời giải

X, Y là hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là anđehit; T là axit cacbonxylic; X, Y, Z, T đều mạch hở và T, Z đều đơn chức

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác