Cho các phát biểu sau: Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước.

Cho các phát biểu sau: Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước. Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước.

(b) Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học.

(c) Cho bột Al dư vào dung dịch FeCl3, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa AlCl3 và FeCl2.

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa.

(e) Các kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hiđro.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3       D. 2.

(a) Sai, BeO, MgO không tan trong nước

(b) Đúng

(c) Sai, Al dư + FeCl3 —> AlCl3 + Fe

(d) Đúng, CO2 dư + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website