dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2,0. Cho các kết luận sau về X: X có một đồng phân hình học

Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2,0. Cho các kết luận sau về X: X có một đồng phân hình học Có 3 anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử của X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2,0. Cho các kết luận sau về X:

(1) X có một đồng phân hình học

(2) Có 3 anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử của X

(3) X có khả năng làm mất màu dung dịch brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Khi X tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) thu được butan

(5) X có liên kết pi (π) và 11 liên kết xích ma (δ)

(6) X có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime

Số phát biểu đúng về X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6       B. 3       C. 5       D. 4

MX = 28.2 = 56 —> X là C4H8

(1) Đúng, but-2-en có đồng phân hình học

(2) Đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

(3) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Sai, tùy cấu tạo, X có thể tạo butan hoặc isobutan

(5) Đúng (8C-H và 3C-C)

(6) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *