Cho các phát biểu sau: Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

Cho các phát biểu sau: Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β).

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 3.          D. 2.

(a) Đúng, chỉ glucozơ làm mất màu dung dịch Br2

(b) Sai, chuyển hóa trong môi trường kiềm

(c) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng gương

(d) Đúng, glucozơ và fructozơ đều có tính chất của ancol đa chức

(e) Sai, fructozơ ở dạng mạch vòng

(g) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website