Cho các phát biểu sau: Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng nước brom, thu được axit gluconic.

Cho các phát biểu sau: Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng nước brom, thu được axit gluconic. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng nước brom, thu được axit gluconic.

(b) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(c) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, axit glutamic là chất lỏng và làm quì tím hóa đỏ.

(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu.

(g) Các amin dạng khí đều tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                            B. 5. C. 4.                            D. 6.

(a) C6H12O6 + Br2 + H2O —> C6H12O7 + 2HBr

(b) Đúng.

(c) Sai, xenlulozơ mạch không nhánh.

(d) Sai, axit glutamic là chất rắn và chỉ có dung dịch mới đổi màu quỳ tím sang đỏ.

(e) Đúng

(g) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website