Cho các phát biểu sau: Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

Cho các phát biểu sau: Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn thu được muối và ancol.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

(b) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn thu được muối và ancol.

(c) Số nguyên tử nitơ trong tripeptit Gly – Ala – Lys là 4.

(d) Vinyl xianua được dùng để sản xuất tơ nitron.

(e) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn, tan ít trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(a) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng gương

(b) Sai, có thể thu được muối và anđehit hoặc xeton hoặc 2 muối

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Sai, tan tốt trong nước.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website