dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4a mol H2SO4 loãng.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4a mol H2SO4 loãng. Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4a mol H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho NaHCO3 vào dung dịch HCl dư.

(e) Cho 1 mol Na vào dung dịch chứa 2 mol NH4NO3.

(f) Cho hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước .

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được 2 muối?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(a) Fe3O4 + 4H2SO4 —> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(b) Fe dư + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag

(c) Cu + Fe(NO3)3 dư —> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 (Có Fe(NO3)3 dư)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) NaHCO3 + HCl dư —> NaCl + CO2 + H2O

(e) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + NH4NO3 —> NaNO3 + NH3 + H2O (Có NH4NO3 còn dư)

(f) 2KHSO4 + 2NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *