Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot. 

Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot. Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

(f) Hỗn hợp đồng số mol của Al và Na tan hoàn toàn trong nước dư.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(a) Đúng

(b) Sai, thu được Al2O3 và Cu

(c) Đúng, điện cực Zn-Cu

(d) Đúng

(e) Đúng: FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(f) Đúng: Na + Al + 2H2O —> NaAlO2 + 2H2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website