dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(2) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(3) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(5) Nhiệt phân AgNO3

(6) Đốt FeS2 trong không khí

(7) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) Đốt HgS ngoài không khí

(9) Nung nóng hỗn hợp muối khan AgCl và Cu(NO3)2 với tỉ lệ mol tương ứng 1:4

(10) Cho Zn (dư) vào dung dịch CrCl3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3          B. 4          C. 5          D. 6

(1) Mg + Fe2(SO4)3 dư —> MgSO4 + FeSO4

(2) Cl2 + FeCl2 —> FeCl3

(3) H2 + CuO —> Cu + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Na + CuSO4 + H2O —> Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2

(5) AgNO3 —> Ag + NO2 + O2

(6) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2

(7) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) HgS + O2 —> Hg + SO2

(9) AgCl —> Ag + Cl2

Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

(10) Zn dư + CrCl3 —> ZnCl2 + CrCl2 (Thu được Zn dư).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *