dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2 thu được kết tủa trắng. 

Cho các phát biểu sau: Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2 thu được kết tủa trắng. Nhỏ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2 có khí thoát ra.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2 thu được kết tủa trắng.

(b) Nhỏ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2 có khí thoát ra.

(c) Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được a mol kết tủa trắng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch chứa 3,5a mol HCl vào dung dịch chứa đồng thời a mol NaOH và a mol NaAlO2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 0,5a mol kết tủa trắng.

(e) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

(g) Cho 4a mol kim loại Na vào dung dịch chứa a mol AlCl3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa hai muối.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(a) Đúng

CO2 dư + Ba(AlO2)2 + H2O —> Ba(HCO3)2 + Al(OH)3

(b) Đúng: Fe2+ + H+ + NO3– —> Fe3+ + NO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Đúng: NaHCO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NaOH + H2O

(d) Đúng : nH+ = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,5a

(e) Sai : FeCl3 + AgNO3 —> AgCl + Fe(NO3)3

(g) Đúng, thu được NaCl (3a) và NaAlO2 (a)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *