Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

(2) Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

(3) Cho mẩu Ba vào dung dịch NH4NO3.

(4) Nhiệt phân hoàn toàn muối CaCO3.

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

(1) Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

(2) FeO + CO —> Fe + CO2

(3) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NH4NO3 —> Ba(NO3)2 + NH3 + H2O

(4) CaCO3 —> CaO + CO2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website