Cho các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp BaO và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư.

Cho các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp BaO và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư. Cho hỗn hợp Na và MgO vào nước dư.

 

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp BaO và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư.

(2) Cho hỗn hợp Na và MgO vào nước dư.

(3) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

(4) Cho hỗn hợp K và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào nước dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có chất rắn chưa tan hết là

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

(1) BaO + 2Al + 3H2O —> Ba(AlO2)2 + 3H2

(2) Chất rắn là MgO, chỉ Na tan:

Na + H2O —> NaOH + H2

(3) Chất rắn là Cu dư

Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

(4) Chất rắn là Al2O3 dư:

2K + Al2O3 + H2O —> 2KAlO2 + H2

⟶ 3 thí nghiệm có chất rắn chưa tan hết.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website