Cho các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

Cho các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

 

Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

(b) Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M.

(c) Cho V lít dung dịch HCl 1M vào V lít dung dịch Ba(HCO3)2 1M.

(d) Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra.

(e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có cùng số mol là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) Cu + Fe2(SO4)3 —> 2FeSO4 + CuSO4

(b) HCl + Na2CO3 —> NaHCO3 + NaCl

(c) 2HCl + Ba(HCO3)2 —> BaCl2 + 2CO2 + 2H2O

(nBaCl2 = nBa(HCO3)2 dư)

(d) 4Mg + 10HNO3 —> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(e) nP = 2a và nNa = 3a —> nNa/nP = 1,5 —> nNa2HPO4 = nNaH2PO4

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website