Có các phát biểu sau đây: Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

Có các phát biểu sau đây: Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh. Xenlulozơ và tinh bột là hai đồng phân cấu tạo.

 

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Xenlulozơ và tinh bột là hai đồng phân cấu tạo.

(3) Fructozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(4) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(5) Glucozơ và fructozơ đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(1) Sai, amilozơ không phân nhánh

(2) Sai, số mắt xích của chúng khác nhau

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website