Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân NaCl nóng chảy. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân NaCl nóng chảy. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

(c) Cho mẩu K vào dung dịch CuCl2.

(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.

(g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) NaCl —> Na + Cl2

(b) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(c) K + H2O —> KOH + H2

KOH + CuCl2 —> Cu(OH)2 + KCl

(d) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

(e) Không phản ứng

(g) Cu + H+ + NO3– —> Cu2+ + NO + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website