Hòa tan hoàn toàn 6,45 gam Al và Mg tỷ lệ mol 3:2 vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y

Hòa tan hoàn toàn 6,45 gam Al và Mg tỷ lệ mol 3:2 vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y

 

Hòa tan hoàn toàn 6,45 gam Al và Mg tỷ lệ mol 3:2 vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y chứa 48,75 gam muối và hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O tỷ lệ mol 7:3. Tính tỷ khối hơi của Z so với He?

A. 7,9375 B. 8,125 C. 8,550 D. 7,3125

 

Hòa tan hoàn toàn 6,45 gam Al và Mg tỷ lệ mol 3:2 vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y

Các thầy cô và các em có thể xem lại lý thuyết và phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 tại

Lý thuyết và bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa