Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe và Cu trong HNO3 thu được 2,688 lít khí (đktc) và dung dịch X

Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe và Cu trong HNO3 thu được 2,688 lít khí (đktc) và dung dịch X

 

Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe và Cu trong HNO3 thu được 2,688 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch HCl loãng dư vào X thu được khí và thấy có 0,12 mol HCl tham gia phản ứng. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của . Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là?

A. 33,96% B. 60,87% C. 79,13% D. 91,30%

 

Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe và Cu trong HNO3 thu được 2,688 lít khí (đktc) và dung dịch X

 

Các thầy cô và các em có thể xem lại lý thuyết và phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 tại

Lý thuyết và bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa