dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Câu hỏi trắc nghiệm anken

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ANKEN

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.

Câu 2: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 3: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 10. B. 5. C. 6. D. 9 .

Câu 4: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4);

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4). B. (1),(2) và (3). C. (1) và (2). D. (2),(3) và (4).

Câu 5: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-metylbut-2-en. B. 2-clo-but-1-en. C. 2,3- điclobut-2-en. D. 2,3 – đimetylpent-2-en.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br C. CH3-CH2-CHBr-CH3

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Câu 7: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 8: Hiđrat hóa 2 anken ch tạo thành 2 ancol . Hai anken đó là

A. 2metylpropen và but-1-en B. propen và but-2-en

C. eten và but-2-en D. eten và but-1-en

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Anken thích hợp để điều chế ancol  sau đây (CH3 CH2)3C-OH là

A. 3-etylpent-2-en. B. 3-etylpent-3-en. C. 3-etylpent-1-en. D. 3,3- đimetylpent-1-en. 

Câu 10: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là

A. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n . C. (-CH=CH-)n . D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 12: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH. C. K2CO3, H2O, MnO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. C2H5OH, MnO2, KOH. D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 13: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,05 và 0,1. B. 0,1 và 0,05. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 14: 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A có tên là

A. etilen. B. but – 2-en. C. hex- 2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en.

Câu 15: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6 . B. C4H8 . C. C5H10. D. C5H8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. m có giá trị là :

A. 12g. B. 24g. C. 36g. D. 48g.

Câu 17: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là

A. 25% và 75%. B. 33,33% và 66,67%. C. 40% và 60&. D. 35% và 65%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g. % thể tích của một trong 2 anken là

A. 50% B. 40% C. 70% D. 80%.

Câu 19: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc) gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4g. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol C3H6 B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8

C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6 D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6

Câu 21 : Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin. Cho 10,08 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544g CO2. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 28% và 72%. B. 36.5% và 63.5%. C. 20% và 80%. D. 73.9% và 26.1%.

Câu 22: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4g. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là

A. CH2 = CH – CH2 – CH3. B. CH3 – CH = CH – CH3.

C. CH2 = CH – CH – CH2 – CH3. D. (CH3)2 C = CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là

A. 92,4 lít. B. 94,2 lít. C. 80,64 lít. D. 24,9 lít.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 1,68.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23mol H2O. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,09 và 0,01. B. 0,01 và 0,09. C. 0,08 và 0,02. D. 0,02 và 0,08.

Câu 26: Đt cháy hoàn toàn 20 ml hỗn hợp X gm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu đưc 24 ml CO2 (các th tích khí đo cùng điều kiện nhiệt đ áp sut). Tỉ khối ca X so với khí H2

A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 13,5

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí Oxi, sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic. Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh. CTCT của X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2 = CH – CH2 – CH3. B. CH2 = C(CH3)2.

C. CH2 = C(CH2)2 – CH3. D. (CH3)2C = CH – CH3.

Câu 28: Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A, B có cùng số nguyên tử cacbon. A, B chỉ có thể là ankan hay anken. Đốt cháy 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 26,4g CO2 và 12,6g H2O. Xác định CTPT và số mol của A, B trong hỗn hợp X.

A. 0,1 mol C3H8 và 0,1 mol C3H6. B. 0,2 mol C2H6 và 0,2 mol C2H4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 0,08 mol C3H8 và 0,12 mol C3H6. D. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H4.

Câu 29: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2g CO2 và 23,4g H2O. CTPT X, Y và khối lượng của X, Y là

A. 12,6g C3H6 và 11,2g C4H8 B. 8,6g C3H6và 11,2g C4H8

C. 5,6g C2H4 và 12,6g C3H6 D. 2,8g C2H4 và 16,8g C3H6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm anken

 

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân dạng bài tập ankan

Bài tập trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Phân dạng bài tập anken


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *