Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Săn SALE Shopee ngay thôi

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2).

C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 2: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Câu 3: Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể lỏng ?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. C4H10. B. C2H6. C. C3H8. D. C5H12.

Câu 4: Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào sau đây ?

A. Nước. B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl. D. Dung dịch NaOH.

Câu 5: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là :

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng cộng. D. Phản ứng oxi hóa.

Câu 6: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách. D. Phản ứng cháy.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 7: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là :

A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan.

2. Mức độ thông hiểu

Câu 8: Phân tử metan không tan trong nư­ớc vì lí do nào sau đây ?

A. Metan là chất khí. B. Phân tử metan không phân cực.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. Metan không có liên kết đôi. D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Câu 9: Trong các chất dư­ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan. B. Etan. C. Metan. D. Propan.

Câu 10: Trong số các ankan đồng phân của nhau, đồng phân nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. Đồng phân mạch không nhánh.

Săn SALE Shopee ngay thôi

B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất.

C. Đồng phân isoankan.

D. Đồng phân tert-ankan.

Câu 11: Cho các chất sau :

C2H6 (I); C3H8 (II); n-C4H10 (III); i-C4H10 (IV)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Nhiệt độ sôi tăng dần theo dãy là :

A. (III) < (IV) < (II) < (I). B. (III) < (IV) < (II) < (I).

C. (I) < (II) < (IV) < (III). D. (I) < (II) < (III) < (IV).

Câu 12: Cho các chất sau :

CH3CH2CH2CH2CH3 (I)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là :

A. I < II < III. B. II < I < III.

C. III < II < I. D. II < III < I.

Câu 13: Cho các chất :

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là :

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. (I) < (II) < (III). B. (II) < (I) < (III).

C. (III) < (II) < (I). D. (II) < (III) < (I).

Câu 14: Cho các chất sau :

CH3CH2CH2CH3 (I); CH3CH2CH2CH2CH2CH3 (II)

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất là :

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. (I) > (II) > (III) > (IV). B. (II) > (III) > (IV) > (I).

C. (III) > (IV) > (II) > (I). D. (IV) > (II) > (III) > (I).

Câu 15: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?

A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân.

Câu 16: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C6H14 ?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân.

Câu 17: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C4H9Cl ?

A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân.

Câu 18: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H11Cl ?

A. 6 đồng phân. B. 7 đồng phân.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. 5 đồng phân. D. 8 đồng phân.

Câu 19: Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là :

Hãy cho biết trong phân tử X các nguyên tử C dùng bao nhiêu electron hoá trị để tạo liên kết CH.

A. 10. B. 16. C. 14. D. 12.

Câu 20: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là :

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

Câu 21: Cho các ankan sau :

Tên thông thường của các ankan sau đây có tên tương ứng là :

A. (1) : iso-pentan; (2) : tert-butan; (3) : iso-propan ; (4) : n-butan; (5) : neo-hexan.

B. (1) : iso-pentan; (2) : neo-pentan; (3) : iso-propan ; (4) : n-butan; (5) : neo-hexan.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. (1) : iso-pentan; (2) : neo-pentan; (3) : sec-propan; (4) : n-butan; (5) : neo-hexan.

D. (1) : iso-pentan; (2) : neo-pentan; (3) : iso-butan; (4) : n-butan; (5) : neo-hexan.

Câu 22: Ankan X có công thức cấu tạo như sau :

Tên của X là

A. 1,1,3-trimetylheptan. B. 2,4-đimetylheptan.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. 2-metyl-4-propylpentan. D. 4,6-đimetylheptan.

Câu 23: Ankan X có công thức cấu tạo như sau :

Tên gọi của X là :

A. 3,4-đimetylpentan. B. 2,3-đimetylpentan.

C. 2-metyl-3-etylbutan. D. 2-etyl-3-metylbutan.

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

 

Xem thêm

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Phân dạng bài tập ankan

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài tập trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Săn SALE Shopee ngay thôi

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Phân dạng bài tập anken

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *