dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài tập trắc nghiệm ankan

Bài tập trắc nghiệm ankan

C. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Phản ứng thế Cl2, Br2

* Mức độ vận dụng

Câu 1: 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng với tối đa 42,6 gam khí clo khi có ánh sáng mặt trời. Tên của X là :

A. metan. B. but-2-in. C. etan. D. propilen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Cho propan tác dụng với Cl2 (askt), số sản phẩm thế có tỉ khối so với H2 bằng 56,5 tạo thành là :

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 3: Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là :

A. butan. B. propan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Isobutan. D. 2-metylbutan.

Câu 4: Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

A. 3,3-đimetylhecxan. C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Cho một hiđrocacbon X tác dụng với Br2, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất có tỉ khối hơi so với không khí là 5,207. Tên gọi của X là

A. axetilen. B. metan.

C. neo – pentan. D. iso – butan.

Câu 6: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3-metylpentan. B. 2,3-đimetylbutan.

C. 2-metylpropan. D. butan.

Câu 7: Khi cho ankan A (ở thể khí ở điều kiện thường) tác dụng với brom đun nóng, thu được một số dẫn xuất brom, trong đó dẫn xuất chứa nhiều brom nhất có tỉ khối so với hiđro là 101. Hỏi trong hỗn hợp sản phẩm có bao nhiêu dẫn xuất brom ?

A. 7. B. 6. C. 3. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Mức độ vận dụng cao

Câu 8: Hiđrocacbon X có khối lượng mol bằng 100 gam, khi phản ứng với clo tạo ra hỗn hợp gồm 3 đồng phân monoclo của X. Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất trên của X là:

A. 2 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất.

Câu 9: Cho ankan X tác dụng với clo, thu được 53 gam hỗn hợp các dẫn xuất clo (mono và điclo). Khí HCl bay ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước, sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH, thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 2M. Xác định công thức của X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C4H10. B. CH4. C. C2H6. D. C3H8.

2. Phản ứng crackinh và tách H2

* Mức độ vận dụng

Dạng 1 : Tính lượng chất trong phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Crackinh 40 lít n-butan, thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần n-butan chưa bị crackinh (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hiệu suất phản ứng tạo ra hỗn hợp A là :

A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%.

Câu 2: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp), thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là

A. 33,33%. B. 50,00%. C. 66,67%. D. 25,00%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012)

Câu 3: Khi crackinh butan, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hiđro là 18,125. Hiệu suất phản ứng crackinh butan là:

A. 75%. B. 42,86%. C. 80%. D. 60%.

Câu 4: Nung nóng propan để thực hiện phản ứng crackinh và đề hiđro hóa, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X gồm 5 khí (C3H8, C3H6, C24, CH4, H2). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 17,6. Phần trăm propan phản ứng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 50%. B. 25%. C. 75%. D. 40%.

Câu 5: Crackinh 5,8 gam butan, thu được hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị crackinh. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Tỉ khối của X so với khí hiđro là:

A. 29,0. B. 16,1. C. 23,2. D. 18,1.

Câu 6: Khi crackinh hoàn toàn 3,08 gam propan, thu được hỗn hợp khí X. Cho X sục chậm vào 250 ml dung dịch Br2, thấy dung dịch Br2 mất màu hoàn toàn và còn lại V lít khí (ở đktc) và có tỉ khối so với CH4 là 1,25. Nồng độ mol Br2 và V có giá trị là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,14M và 2,352 lít. B. 0,04M và 1,568 lít.

C. 0,04M và 1,344 lít. D. 0,14M và 1,344 lít.

Câu 7: Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X, thu được 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y (đktc) làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

A. 0,6. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Tiến hành phản ứng tách H2 từ butan (C4H10), sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm C4H6, C4H8, H2 và C4H10 dư, tỉ khối hơi của X so với không khí là 1. Nếu cho 1 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tham gia phản ứng là:

A. 0,4 mol. B. 0,35 mol. C. 0,5 mol. D. 0,60 mol.

Câu 9: Crackinh V lít (đktc) butan, thu được hỗn hợp X gồm 5 hiđrocacbon. Phân tử khối trung bình của X là 36,25. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 dư thấy làm mất màu 48 gam brom. Giá trị V là:

A. 11,2 lít. B. 4,2 lít. C. 8,4 lít. D. 6,72 lít.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm ankan

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Phân dạng bài tập ankan

Bài tập trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm anken

Phân dạng bài tập anken

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *