dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4. Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4. Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4.

(b) Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

(c) Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dich hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(b) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + FeCl2 —> Fe(OH)2 + NaCl

(c) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NH3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(e) AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Fe(NO3)3 + Ag

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *