Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4. Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4. Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4.

(b) Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

(c) Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dich hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(a) Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(b) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + FeCl2 —> Fe(OH)2 + NaCl

(c) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NH3 + H2O

(d) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(e) AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Fe(NO3)3 + Ag

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website