Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.

(5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3.

(6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2.

Sau khi kết thúc các thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 3.       B. 4.       C. 6.       D. 5.

(1) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

(2) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl

(3) CO2 + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3

(4) Không phản ứng

(5) HCl + K2CO3 —> KCl + CO2 + H2O

(6) (NH2)2CO + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NH3

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website