Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 dư.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 dư.

(c) Cho dung dịch KHCO3 dư vào dung dịch KAlO2.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3.

(e) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là:

A. 2.          B.3.            C.4.            D. 5

(a) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Na2CO3 —> BaCO3 + NaOH

(b) NaOH + Al(NO3)3 dư —> Al(OH)3 + NaNO3

(c) Không phản ứng

(d) Không phản ứng

(e) NH3 + H2O + Fe(NO3)3 —> Fe(OH)3 + NH4NO3

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website