dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự. Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự. Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự.

(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(g) Đốt FeS2 trong không khí.

(h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là

A. 5.       B. 4.       C. 2.         D. 3

(a) Mg + Fe2(SO4)3 dư —> MgSO4 + FeSO4

(b) Không phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Fe(NO3)3 + Ag

(d) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + MgSO4 —> Mg(OH)2 + Na2SO4

(e) AgNO3 —> Ag + NO2 + O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2

(h) Cu(NO3)2 + H2O —> Cu + O2 + HNO3

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *