Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước (dư)

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước (dư) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư)

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước (dư)

(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư)

(c) Cho hỗn hợp Ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư)

(d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho hỗn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).

Sau khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

A. 1.       B. 4.       C. 2.          D. 3.

Có 3 thí nghiệm không thu được chất rắn (tô đỏ):

(a) Ba + 2Al + 4H2O —> Ba(AlO2)2 + 4H2

(b) Cu + Fe2O3 + 6HCl —> CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O

(c) Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O

(d) 3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

(e) BaCO3 + 2KHSO4 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website