Tiến hành các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 Cho dung dịch chứa a mol KHSO4

Tiến hành các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2

(b) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3

(c) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư

(d) Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư

(e) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

A. 3         B. 2         C. 4         D. 5

(a) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

(b) 2KHSO4 + 2NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(c) BaO + Al2O3 —> Ba(AlO2)2

(d) Fe3O4 + Cu + 8HCl —> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O

(e) 4HCl + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + 2H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website