Trong các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư.

Trong các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư.

 

Trong các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư.

(b) Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(c) Cho NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.

(d) Cho Al tác dụng với dung dịch KOH.

(e) Nhiệt phân hoàn toàn muối KNO3.

Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

(a) Không chắc chắn, có thể Mg + HNO3 —> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

(b) Cu + H2SO4 đặc nóng —> CuSO4 + SO2 + H2O

(c) NaHCO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NaOH + H2O

(d) Al + H2O + KOH —> KAlO2 + H2

(e) KNO3 —> KNO2 + O2

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website