X là este no, hai chức, Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C

X là este no, hai chức, Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C

 

X là este no, hai chức, Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối trong đó có hai muối trong đó có hai muối no (Z, T) và hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Số cặp (Z, T) thỏa mãn là?

A. 2. B. 5. C. 6. D. 7.

 

Lời giải

X là este no, hai chức, Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác