X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MZ, nY : nZ =1:1).Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam X

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MZ, nY : nZ =1:1).Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam X

 

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MZ, nY : nZ =1:1).Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam X trong O2 vừa thu được 10,08 lít CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được hai ancol và 9,3 gam muối. Biết số nguyên tử H trong y và Z là như nhau. Tổng số nguyên tử của este có phân tử khối bé nhất là

A. 16. B. 18. C. 12. D. 14.

 

Lời giải

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MZ, nY : nZ =1:1).Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam X

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác