Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: Fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: Fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương.

 

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm xelulozơ và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Đúng, tinh bột và xenlulozơ đều thủy phân tạo glucozơ có tráng gương

(c) Đúng, glucozơ và saccarozơ đều có tính chất của ancol đa chức

(d) Sai, thu được glucozơ và fructozơ

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website