Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau: Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau: Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

 

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

(b) Hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) cho vào nước dư.

(c) Hỗn hợp gồm BaO và Na2SO4 (1 : 1) cho vào nước dư.

(d) Hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.

(e) Hỗn hợp gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vào dung dịch NaOH dư.

Số thí nghiệm mà hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch trong suốt là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3

(a) Al2O3 + 2Na + H2O —> 2NaAlO2 + H2

(b) Fe2(SO4)3 + Cu —> 2FeSO4 + CuSO4

(c) BaO + Na2SO4 + H2O —> BaSO4 + 2NaOH

(d) Al4C3 + 2CaC2 +8H2O —> 2Ca(AlO2)2 + 3CH4 + 2C2H2

(e) BaCl2 + NaHCO3 + NaOH —> BaCO3 + 2NaCl + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website