Cho các phản ứng sau: Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng. FeS + H2SO4 đặc nóng.

Cho các phản ứng sau: Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng. FeS + H2SO4 đặc nóng.

 

Cho các phản ứng sau:

(1) Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng.

(2) FeS + H2SO4 đặc nóng.

(3) Toluen + dung dịch KMnO4 (t°).

(4) Cu + dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Fomandehit + H2 (xúc tác Ni, t°)

(6) Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3.

(7) Etilen + dung dịch brom.

(8) Glixerol + Cu(OH)2.

Số các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là

A. 7.       B. 8.       C. 6.       D. 5.

Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

—> Tổng 7 phản ứng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website