Cho các phát biểu sau: Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin.

Cho các phát biểu sau: Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin. Chất béo trong cơ thể có tác dụng đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin.

(2) Chất béo trong cơ thể có tác dụng đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

(3) Trong phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích β-gucozơ liên kết với nhau tạo thành hai dạng: amilozơ và amilopectin.

(4) Đimetylamin có tính bazơ lớn hơn etylamin.

(5) Benzen và toluen là nguyên liệu rất quan trọng cho công nghiệp hóa học, dùng để tổng hợp dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, polime.

(6) HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa Al, Fe, Cu.

(7) Ống thép (dẫn dầu, dẫn nước, dẫn khí đốt) ở dưới đất cũng được bảo vệ bằng phương pháp điện hóa.

(8) Các axit cacboxylic tan nhiều trong nước là do các phân tử axit cacboxylic và các phân từ nước tạo được liên kết hidro.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 7.          D. 8.

(1) Sai, thu được tristearin.

(2) Đúng

(3) Sai, tinh bột tạo bởi a-glucozơ.

(4) Đúng

(5) Đúng

(6) Sai, không làm Cu thụ động

(7) Đúng

(8) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website