Cho các phát biểu sau : (1) Saccarozơ được cấu tạo từ hai α-glucozơ

Cho các phát biểu sau :

(1) Saccarozơ được cấu tạo từ hai α-glucozơ;

(2) Oxi hoá glucozơ, thu được sobitol;

 

Cho các phát biểu sau :

(1) Saccarozơ được cấu tạo từ hai α-glucozơ;

(2) Oxi hoá glucozơ, thu được sobitol;

(3) Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO;

(4) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói;

(5) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm -OH;

(6) Saccarozơ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(1) Sai, saccarozơ cấu tạo từ 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ

(2) Sai, khử glucozơ bằng H2 thu sobitol

(3) Sai, fructozơ có 5OH + 1CO

(4) Đúng

(5) Đúng

(6) Sai, bị thủy phân trong axit

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website