Cho các phát biểu sau Axit fomic có tính axit lớn hơn axit axetic. Phenol và ancol benzylic đều phản ứng với Na.

Cho các phát biểu sau Axit fomic có tính axit lớn hơn axit axetic. Phenol và ancol benzylic đều phản ứng với Na.

 

Cho các phát biểu sau

(1) Axit fomic có tính axit lớn hơn axit axetic.

(2) Phenol và ancol benzylic đều phản ứng với Na.

(3) Axit fomic và este của nó đều tham gia phản ứng tráng gương.

(4) Công thức phân tử của axit glutamic là C5H9NO4.

(5) Tất cà peptit đều có phản ứng màu biure.

(6) Axit ađipic và hexametylendiamin là nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nilon-6.

(7) Amin là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chia nhóm NH2.

(8) Thành phần chính của cồn 75° mà trong y tế thường dùng để sát trùng là etanol.

Số phát biểu đúng là

A. 7.         B. 6.         C. 5.         D. 4.

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, đipeptit không có phản ứng màu biurê

(6) Sai, đây là nguyên liệu sản xuất tơ nilon-6,6

(7) Sai, amin là chất hữu cơ thu được khi thay thế H trong NH3 bằng gốc hiđrocacbon

(8) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website