Cho các thí nghiệm sau: Saccarozơ + Cu(OH)2. Fructozo + H2 (Ni, t°).

Cho các thí nghiệm sau: Saccarozơ + Cu(OH)2. Fructozo + H2 (Ni, t°).

 

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Saccarozơ + Cu(OH)2. (2) Fructozo + H2 (Ni, t°).

(3) Fructozơ + AgNO3/NH3 dư (t°). (4) Glucozơ + H2 (Ni, t°)

(5) Saccarozơ + AgNO3/NH3 dư. (6) Glucozơ + Cu(OH)2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 5.          B. 3.          C. 4.          D. 6.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là:

(1)(2)(3)(4)(6)

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website