Cho các phát biểu sau: Chất béo chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

Cho các phát biểu sau: Chất béo chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

(b) Chất béo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra etylen glicol và các axit béo.

(c) Tơ nitron dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

(d) Trong phân tử peptit mạch hở số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α – aminoaxit.

(e) Amilopectin và amilozơ là đồng phân, khác nhau ở cấu trúc có nhánh và không phân nhánh.

(f) Để nhận biết metylamin, anilin, glyxin, metylfomat, có thể sử dụng quỳ tím và nước brom.

(g) Este CH2=C(CH3)-COOCH3 có tên gọi là metyl acrylat.

Số phát biểu sai là

A. 4       B. 2       C. 3       D. 5

(a) Sai, chất béo chứa gốc axit no là chất rắn điều kiện thường

(b) Sai, tạo glyxerol

(c) Đúng

(d) Sai, số liên kết peptit = Số gốc – 1

(e) Sai, chúng không cùng công thức phân tử.

(f) Đúng: CH3NH2 làm quỳ hóa xanh, còn lại không đổi màu quỳ. Dùng Br2: Anilin có kết tủa trắng, glyxin không phản ứng, metylfomat làm nhạt màu.

(g) Sai, metyl metacrylat

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website